Oudega VR1


Oudega VR1

AldegeaVR1
Programma, uitslagen en standen (voetbal.nl)

Trainingstijden: Tiisdei en tongersdei fan 19:30 oant 21:00
 
Seleksje Oudega VR1 seizoen 2023/2024
Anouk Bok
Miranda Ekas
Ande Groenveld
Jildau Hoekstra
Marrit Hoekstra
Sjoukje Iedema
Lieke Lubbers
Pascale Netzer
Rinske Reijenga
Francien Rijpma
Sietske Rijpma
Silke Stilma
Jenny Terpstra
Mandy Valkema
Antsje Wiegersma
Sytske Wiegersma
Baukje Wijnja

Trainer/coach: Dave van der Leij
Leider: Sjoerd Stilma


Aldegea VR1