Oudega 1

Oudega 1

Programma, uitslagen en stand (voetbal.nl)
Trainingstiid: moandei om 20:30 en woansdei om 20:00
Trainers: Klaas Hoekstra
Lieder/coach: Bouwe Meinsma
Assistent-skiedsrjochter: vacant

Seleksje Aldegea 1 seizoen 2023/2024:

Hertzen-Harmen de Jong
Rinze Jelle Iedema
Æde Hoekstra
Bauke Rijpma
Wilco Leenstra
Mark Walinga
Ygram Hylkema
Menno Koudenburg
Jelle Terpstra
Johan Martens
Pieter Hoogterp
Tsjerk Hoogterp
Menno Hylkema
Jelmer de Boer
Wybren Brouwer
Anne Jelle Hoekstra
Jorrit de Jong
Eelke Cramer

Aldegea 1