Trainingstiid: moandei om 20:30 en woansdei om 20:00
Trainers: Klaas Hoekstra
Lieder/coach: Jimte Koopmans
Assistent-skiedsrjochter: vacant
085A2607 1024x768
Seleksje Aldegea 1 seizoen 2022/2023:
Johan Breeuwsma
Wybren Brouwer
Niels Eppenga
Menno Hijlkema
Ygram Hijlkema
Æde Hoekstra
Anne-Jelle Hoekstra
Pieter Hoogterp
Tsjerk Hoogterp
Rinze Jelle Iedema
Hertzen Harmen de Jong
Menno Koudenburg
Wilco Leenstra
Sietse van der Meer
Bauke Rijpma
Jelle Terpstra
Marco Vonk
Mark Walinga
Douwe Wiegersma